Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Bánh cưới 2 tầng hoa tươi

400.000₫

Bánh kem cưới 2 tầng hoa tươi:

  • Tầng giả size 22cm (dưới)
  • Tầng thật size 16cm cốt cao (trên)

Chưa bao gồm tiền mica và hoa hồng (hoa hồng theo thời giá)