Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Bánh cưới 3 tầng thật cốt cao

1.830.000₫

Bánh cưới 3 tầng cốt cao đều là bánh kem thật:
- Tầng 1: 2 bánh kem size 26cm.
- Tầng 2: 2 bánh kem size 18cm.
- Tầng 3: 2 bánh kem size 10cm.
Tất cả hoa đều được bắt bằng kem tươi