Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Bánh kem fondant fan cứng apple

450.000₫

Bánh kem fondant fan cứng apple bao gồm:
- bánh kem size 20cm.
- Tất cả thiết bị được nặn từ fondant.