Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Bánh kem hình vịt con

600.000₫

Bánh kem hình vịt con bao gồm:
- Đầu bánh được tạo từ bánh kem size 14cm
- Thân bánh được tạo từ bánh kem size 16cm