Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Bánh sinh nhật 2 tầng

500.000₫

Bánh kem sinh nhật 2 tầng: (Chưa bao gồm hộp trong suốt)

  • Tầng dưới size 20cm (cố định).
  • Tầng trên size 14cm hoặc 16cm.